Arhive B2B - Battlegroup

Etichetă: B2B

Datele personale ?i marketingul intre companii

Se aplic? GDPR în cazul activit??ilor de marketing între companii?

Da. GDPR se aplic? ori de câte ori prelucra?i date cu caracter personal. Aceasta înseamn? c?, dac? pute?i identifica o persoan? fizica fie direct, fie indirect, GDPR se va aplica – de?i ac?iona?i în calitate profesional?. De exemplu, dac? ave?i numele ?i num?rul unui contact de afaceri sau o adresa de e-mail de tipul nume.prenume@companie.com, se va aplica GDPR în privin?a acestor date personale. In schimb, GDPR se aplic? pentru c?r?ile de vizita care circula libere numai în m?sura în care inten?iona?i s? arhiva?i informa?iile con?inute sau s? introduce?i acele date într-un sistem informatic.

GDPR ne oblig? s? lu?m consim??mânt pentru marketing?

Nu întotdeauna. Consim??mântul este unul dintre temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale, dar exist? alternative. În special, poate fi folosit cu succes temeiul legal al interesului legitim al operatorului de date personale pentru a justifica o parte din marketingul de afaceri. Cu toate acestea, uneori ve?i avea nevoie de consim??mântul persoanei fizice vizate pentru a v? asigura c? respecta?i legisla?ia privind protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice (Legea 506/2004).

Când ne putem baza pe interesul legitim pentru marketing?

V? pute?i baza pe interesul legitim al activit??ilor de marketing în m?sura în care pute?i sa face?i dovada faptului c? modul în care folosi?i datele persoanelor fizice vizate este propor?ional cu scopul urm?rit, ca are un impact minim asupra vie?ii private a persoanelor fizice, iar destinatarii comunic?rilor în scop de marketing vor putea întotdeauna s? se opun? la aceste prelucr?ri de date în scopuri de marketing.

Care sunt regulile pentru email-uri sau SMS-uri de marketing?

Persoanele fizice având calitatea de comercian?ii (PFA, II ?i IF), precum ?i anumite asocieri f?r? personalitate juridic?, sunt tratate de GDPR ca persoane fizice, astfel încât pute?i sa le trimite?i mesaje SMS sau e-mail fie dac? au consim?it în mod expres, fie dac? au cump?rat un produs similar în trecut ?i nu s-au opus la mesajele de marketing la acel moment. Trebuie s? include?i în corpul mesajului posibilitatea de oprire sau dezabonare.

Pute?i în schimb sa trimite?i comunic?ri de marketing prin e-mail sau SMS c?tre orice persoan? juridic? (societ??i, ONG-uri, etc), cu p?strarea dreptului acesteia de a v? solicita încetarea acestor transmisiuni.

Care sunt regulile privind apelurile telefonice de marketing?

Pute?i apela orice persoana fizica sau juridica care fi v-a furnizat direct datele de contact în acest scop sau a consim?it în mod special la apelurile dvs. – de exemplu, bifând o c?su?? de înscriere. De asemenea, pute?i efectua apeluri telefonice c?tre orice num?r f?cut public, dar numai dac? acesta nu s-a opus apelurilor dvs. în trecut.

Normele privind apelurile telefonice automate sunt mai stricte. Nu trebuie s? efectua?i un apel de marketing automatizat – adic? un apel efectuat de un sistem de apelare automat? care red? un mesaj înregistrat – cu excep?ia cazului în care compania a consim?it în mod expres s? primeasc? acest tip de apel de la dvs. Consim??mântul general pentru marketing sau chiar consim??mântul pentru apelurile obi?nuite nu este suficient – trebuie s? acopere în mod specific apelurile automate.

Cum lu?m un consim??mânt?

Consim??mântul trebuie acordat în mod liber; acest lucru înseamn? a oferi persoanelor vizate o alegere real? în permanen?? ?i un control asupra modului în care le utiliza?i datele. Consim??mântul trebuie s? fie explicit ?i necesit? o ac?iune pozitiv? din partea persoanei vizate. Solicit?rile de aprobare trebuie s? fie clare, prezentate separat de alte informa?ii (de exemplu, nu în cadrul unor termeni ?i condi?ii), concise ?i u?or de în?eles ?i u?or de utilizat. Consim??mântul trebuie s? indice în mod specific numele operatorului, datele de contact ale DPO-ului, scopul prelucr?rii ?i tipurile de activit??i de prelucrare.

Cel mai important, trebuie s? v? asigura?i c? persoanele vizate pot s?-?i retrag? consim??mântul oricând aleg s? fac? acest lucru.

Ce altceva ar trebui s? mai lu?m în considerare?

Trebuie s? comunica?i persoanelor vizate detalii despre ce anume face?i cu informa?iile pe care le de?ine?i. Acestea includ scopurile dvs. pentru prelucrarea datelor personale, temeiul legal de prelucrare, cât timp dori?i s? p?stra?i datele ?i cui or fi transmise datele personale. Obliga?ia operatorului de informare a persoanelor vizate se transpune într-un drept sine qua non al acestora din urm?, fiind expres reglementat? de articolul 13 GDPR ?i sanc?ionat? pentru neîndeplinire cu amenda maxim? prevazut? la articolul 83 alin. 5 GDPR.

Dac? v? baza?i pe interesul legitim pentru marketingul direct, dreptul persoanei de a se opune este absolut ?i trebuie s? opri?i prelucrarea atunci când cineva formuleaz? o opozi?ie.

Dac? v? baza?i pe consim??mânt, nu exist? posibilitatea persoanei de a se opune ca atare, îns? aceasta are dreptul s?-?i retrag? consim??mântul în orice moment. Trebuie s? opri?i prelucrarea datelor atunci când cineva î?i retrage consim??mântul.